> Home > 나눔터 > 교회갤러리
 
2013년 표어
이아론 2013-01-17 10:06:35 407


       
영어부와 동시 통역 담임 목사 2013.01.17
권사님들과 함께 담임 목사 2012.08.06
 
 
 
Tel : 915-637-5356 | 5307 Hondo Pass Dr. El Paso, TX 79924
Copyright ⓒ 2008 엘파소 중앙 침례교회. All rights reserved.